ថ្វៃ​​នេះ​,​ ថ្ងៃ​កំណើត​ខ្ញុំ​…

HPBD2ME

រីករាយ​ថ្ងៃ​កំណើត​…

Happy Birthday to U…

Happy Birthday to me…

😉

Advertisements

Ma sis’ wedding

សុំ​ទោស​អត់​មាន​អី​ Post ហ្នឹង​គេ​ទេ រូប​នេះ​ដាក់​ត​ ពី​ប្លក់​រ៉េនណា​…

រីក​រាយ​ទស្សនា​ដូច​ត​ទៅ​…

000-07

មី​ អែន​ ម៉ាយ​ស៊ីស​ទើ​…

000-25

FPOT2D001

FPOT2D008

FPOT2D013

FPOT2D009

………

MY FINAL EXAM…

ថ្ងៃ​​នេះ​ប្រលង​ហើយ​ខ្ញុំ​! ហត់​ផង​ ឈឺ​ក្បាល​ផង​​ ធុញ​ផង​ អី​ផង​… ហ៊ើយ​! ការ​ងារ​ឌីហ្ស៉ាញ​ សម្រាប់​​គ្រូ​យក​​ស្អែក​ក៏​មិន​ទាន់​លេច​ចេញ​ជា​រូប​រាង​…

យ៉ាប់​ដល់​ហើយ​!​ Poster for final0044

នេះ​ជា​រូប​​ Poster Design សម្រាប់​ Final Year ONE…

ចង់​បែក​ក្បាល​…

Poster for final0055

នៅ​មាន​មួយ​ទៀត​…